Miljöpolicy

Vår miljöpolicy

Vårt miljöledningssystem

Secure2Safe Sverige AB´s Miljöledningssystem uppfyller kraven enligt ISO
14001.

Vår miljöpolicy:

Secure2Safe Sverige AB ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

• Hänsyn till miljöaspekter skall tas i alla våra beslut.
• Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
• Lagstiftning och andra miljökrav som berör företagets verksamhet gäller som
lägsta nivå.
• Användningen av energi och material skall vara effektiv i relation till nyttan.
• Fossilfria lösningar skall systematiskt användas eller utvecklas.
• Verksamheten bygger på ett kretsloppstänkande och bidrar till en ökad
miljömedvetenhet hos samtliga av våra anställda.
• Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
• Skall i vår verksamhet sträva efter att minimera vår negativa inverkan på
människors hälsa och på omgivningen.

Vår Miljöpolicy skall öppet kommuniceras med alla anställda och i tillämpliga delar med personer som arbetar för eller på uppdrag av Secure2Safe Sverige.

Sidan är skyddad från kopiering via SSL-kryptering!

Follow by Email
Instagram